Årsstämma 2009

28 april 2009

Aktieägarna i Addnode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 klockan 13.30 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker från 13.00.

ANMÄLAN

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 22 april 2009 klockan 15.00 under adress Addnode AB, Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnodes hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 22 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.