Årsstämma 2023

04 maj 2023

Addnode Group håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 klockan 18.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Insläpp sker från klockan 17.30.

Addnode Groups styrelse har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 25 april 2023,
dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 27 april 2023 skriftligen per post till Addnode Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 19. Anmälan om deltagande kan också ske här: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar så att handlingarna är bolaget tillhanda senast den 27 april 2023 på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan under ”Dokument”.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 25 april 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 27 april 2023.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan under ”Dokument”. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023. Det ifyllda formuläret ska skickas till Addnode Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens ”Addnode Group Årsstämma”). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan under ”Dokument”. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg innan stämman kan göra detta skriftligen till Addnode Group AB, Att: Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.