Bolagsordning

Addnode Groups bolagsordning

Addnode Group, organisationsnummer 556291-3185, bolagsordning antagen vid årsstämman den 4 maj 2023.

 1. Bolagets företagsnamn är Addnode Group Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.  
   
 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.   
   
 3. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informationsteknologisk utveckling; Internet; integrerad kommunikation; drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom ITbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.  
   
 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 254.735.808 kr och högst 1.018.943.232 kr. Aktier skall kunna utges i tre slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier och C-aktier som medger 1 röst. Av vardera aktieslag må utges så många aktier som svarar mot hela aktiekapitalet. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.  
   
 5. Antalet aktier skall vara lägst 84.911.936 och högst 339.647.744 st.  
   
 6. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av fler än en serie skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.  

  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

  Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

  Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

  Aktier av serie C är inlösenbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara detsamma som den rätt som gäller för aktier av serie C vid bolagets upplösning, varvid STIBOR en månad fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutet om inlösen skall avse samtliga aktier av serie C. 

  Ägare av aktier av serie A har rätt att påkalla omvandling av dessa till aktier av serie B. Omvandlingen skall påkallas hos styrelsen som omgående skall anmäla detta för registrering. Aktier av serie C som innehas av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter omgående anmäla detta för registrering. Omvandling är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
   
 7. Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 2 suppleanter. 
   
 8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljes av bolagsstämman en eller två revisor/er med eller utan suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag.
   
 9. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

  Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord.
   
 10. Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

  På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.
   
 11. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

  1. Stämmans öppnande, val av ordförande vid stämman. 
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Godkännande av dagordning. 
  4. Val av en eller flera justeringsmän. 
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
  7. Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
  9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 
  12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter. 
  13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
   
 12. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
   
 13. Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 
   
 14. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).