Finansiella mål

Addnode Group fortsatte tillväxtresan under 2023. Nettoomsättningen ökade 19 %, medan EBITA minskade 12 %. Återkommande intäkter, vilka ger finansiell stabilitet, är en viktig komponent i affärsmodellen. Under 2023 uppgick dessa till 70 (70) procent av nettoomsättningen.

 

Tillväxtmål

Addnode Groups mål är att nå en årlig nettoomsättningstillväxt på minst 10 %.

Utfall 2023: tillväxten uppgick till 19 (53) %, varav 0 (13) % var valutajusterad organisk. 

Lönsamhetsmål

Addnode Groups mål är att nå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) på minst 10 %. 

Utfall 2023: EBITA-marginalen uppgick till 8,6 (11,7) %.

Utdelningspolicy

Addnode Groups utdelningspolicy är att 30–50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att likviditet och finansiell ställning är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

För räkenskapsåret 2023 föreslår styrelsen en utdelningen på 1,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning på 48 % av koncernens vinst efter skatt.