Ersättningar

En framgångsrik implementering av Addnode Groups affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Addnode Group ska därför tillämpa marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Långsiktigt incitamentsprogram

Addnode Group har genom beslut vid bolagets årsstämmor 2021, 2022 och 2023 valt att inrätta långsiktiga incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner till koncernledningen och ett 70-tal ledningspersoner i koncernen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. 

Programmet innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget. 

Bakgrunden till beslutet att inrätta långsiktiga incitamentsprogram är att deltagarna genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten är vidare att även bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addnode Group. Programmen förväntas också skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addnode Group samt tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning.