Addnode Group som investering

Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet Large Cap. Under den senaste femårsperioden (2019-2023) har aktiekursen stigit med 233 %, vilket kan jämföras med det breda indexet OMX Stockholm, som under samma period ökat 70 %. Sektorindexet OMX Stockholm Technology, i vilket Addnode Groups aktie ingår, har under samma period gått upp 72 %.

1. Hållbara digitala lösningar

Addnode Group tillhandahåller digitala lösningar för design, simulering, produktdatainformation och ärendehantering. Globala trender som digitalisering, automatisering, urbanisering och hållbarhet driver efterfrågan på våra lösningar. Den regulatoriska utvecklingen ställer också allt högre krav på transparens och spårbarhet. Kunderna återfinns främst inom bygg- och fastighetssektorn, tillverkande industri, fordonsindustrin, life science och inom den offentliga sektorn.

Digital tvilling av ett levande hjärta

2. Organisk och förvärvsdriven tillväxt

Addnode Groups strategi är att skapa uthållig värdetillväxt genom att kontinuerligt förvärva nya verksamheter och därefter driva dessa med fokus på organisk tillväxt och lönsamhet. Vi har genomfört drygt 70 förvärv sedan bolaget startade, vilket innebär att vi har byggt stor erfarenhet samt förfinat vår förvärvsprocess över tid. Vi har bevisat att vi kan växa med god lönsamhet. Den årliga genomsnittliga tillväxten i nettoomsättning och EBITA har under de senaste fem åren (2019–2023) uppgått till 21 respektive 18 procent. EBITA-marginalen 2023 uppgick till 8,6 procent.

Lönsam tillväxt 2019-2023

3.Attraktiv affärsmodell

Addnode Groups affärsmodell innebär att en stor andel av koncernens nettoomsättning ut görs av återkommande intäkter. Våra tjänster är oftast direkt relaterade till de digitala lösningar vi erbjuder, vilket innebär att kunderna ofta återkommer för rådgivning kring vidareutveckling och integration med andra system. Vi har stark kassaflödesgenerering tack vare en stor andel förskottsbetalningar i början av året och lågt investeringsbehov utöver produktutveckling.

Fördelning av intäkter per intäktsslag 2019-2023

4. Diversifiering ger riskspridning

Addnode Groups verksamhet och erbjudande är på flera sätt diversifierad, vilket reducerar affärsrisken. Våra lösningar efterfrågas av kunder både inom privat och offentlig sektor, inom många olika industrier och på många olika geografiska marknader. Koncernen består av ett 20-tal bolag och vi har egen representation i 19 länder. Vi är inte beroende av enskilda kunder, men har byggt många långvariga kundrelationer.

Fördelning av intäkter per kundstorlek 2023