Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella
rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.
I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

  • Granska de finansiella rapporterna och behandla redovisningsfrågor
    som påverkar kvaliteten av bolagets finansiella rapportering.
  • Övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhantering,
    avseende den finansiella rapporteringen.
  • Övervaka revisionen och utvärdera revisorernas arbete.
  • Utvärdera revisorernas objektivitet och oberoende.
  • Biträda valberedningen.