Riskhantering

Löpande riskhantering

All affärsverksamhet innebär ett risktagande. En systematisk och strukturerad riskhantering i kombination med Addnode Groups strategi och affärsmodell ger god riskspridning. Risker hanteras på flera nivåer inom koncernen och styrelsen analyserar och säkerställer med underlag från Vd och koncernledning vad som måste hanteras. Utvärdering sker minst två gånger per år.

Koncernledningen har ansvaret för den löpande riskhanteringen inom respektive ansvarsområde. Divisions- och dotterbolagschefer ansvarar för att den egna verksamheten hanterar möjligheter och risker, att det finns rutiner i enlighet med policydokument och regelverk samt att de efterlevs och följs upp.

Riskprocess

Översikt riskanalys

Verksamhets- och hållbarhetsrisker