Årsstämma 2022

04 maj 2022

Addnode Groups årsstämma 2022 hölls onsdagen den 4 maj 2022 klockan 18.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA

Den som önskade delta i stämman skulle:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 28 april 2022 skriftligen per post till Addnode Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 19. Anmälan om deltagande kan också ske via Euroclear Sweden AB hemsida genom verifiering med Bank-ID: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan under Dokument.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, ha låtit registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blivit införd i aktieboken per den 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT FÅ ÄRENDE BEHANDLAT VID ÅRSSTÄMMA

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm. Det går också bra att skicka begäran om att få ett ärende behandlat per e-post till adressen bolagsstamma@addnodegroup.com. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.