Årsstämma 2017

04 maj 2017

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 18.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, lokal Bryggarkungen. Insläpp sker från klockan 17.00.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.addnodegroup.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan ska göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017.

– dels har anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 27 april 2017 under adress Addnode Group Aktiebolag, ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller per e-post till lena.ottesen@addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 27april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Stockholm i mars 2017

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnode Groups styrelseordförande på adress:

Addnode Group AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnode Groups valberedning kan göra det via e-post till: wilhelm.arnor@decerno.se eller med brev till adressen:

Addnode Group AB
Att: Valberedningen
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post:info@addnodegroup.com