Årsstämma 2019

07 maj 2019

Addnode Group Aktiebolag (publ), 556291-3185, har kallat till årsstämma som äger rum tisdagen den 7 maj 2019, kl. 18.00 på 7A Odenplan (rum Embla), Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Insläpp sker från kl. 17.00.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019.

– dels har anmält sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 30 april 2019 under adress
Addnode Group Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”,
Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm,
per telefon 08-630 70 70 eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com .

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella medföljande biträden (högst två). Företräds aktieägaren genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019.

Frågor till stämman

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: bolagsstamma@addnodegroup.com

Relaterat
Dokument