Årsstämma 2013

07 maj 2013

Addnode Group Aktiebolag (publ), 556291-3185, har kallat till årsstämma som äger rum tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.00 i Bonnier Konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker från kl. 17.30.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.addnodegroup.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan ska göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2013.

– dels har anmält sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 30 april 2013 under adress Addnode Group Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller per e-post till lena.ottesen@addnodegroup.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella medföljande biträden (högst två). Företräds aktieägaren genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2013.

Stockholm i april 2013

Styrelsen

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnode Groups styrelseordförande på adress:

Addnode Group AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnode Groups valberedning kan göra det via e-post till: wilhelm.arnor@decerno.se eller med brev till adressen:

Addnode Group AB
Att: Valberedningen
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast den 14 mars 2013.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post:info@addnodegroup.com