Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2014

05 februari 2015, 08:30 CET
Tillväxt, starkt resultat och kassaflöde

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober – december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 461,4 (433,5) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
 • EBITA ökade till 63,4 (57,6) MSEK, en EBITA-marginal på 13,7 (13,3) procent. 1)
 • Rörelseresultatet ökade till 54,2 (49,8) MSEK, en rörelsemarginal på 11,7 (11,5) procent. 2)
 • Resultatet efter skatt ökade till 47,6 (34,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,61 (1,15) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 96,7 (54,4) MSEK.

1)      Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 34,3 (0,0) MSEK och engångskostnader för organisationsförändringar 0,0 (-3,7) MSEK.
2)      Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 34,3 (0,0) MSEK, engångskostnader för organisationsförändringar 0,0 (-3,7) MSEK och nedskrivning av goodwill -30,0 (0,0) MSEK.

Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari – december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 598,6 (1 443,5) MSEK, en tillväxt med 11 procent.
 • EBITA ökade till 159,0 (120,1) MSEK, en EBITA-marginal på 9,9 (8,3) procent. 3)
 • Rörelseresultatet ökade till 124,2 (95,3) MSEK, en rörelsemarginal på 7,8 (6,6) procent. 4)
 • Resultatet efter skatt ökade till 100,2 (62,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 3,38 (2,19) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152,5 (118,8) MSEK.

3)      Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 34,3 (-0,2) MSEK och engångskostnader för organisationsförändringar 0,0 (-9,2) MSEK.
4)      Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 34,3 (-0,2) MSEK, engångskostnader för organisationsförändringar 0,0 (-9,2) MSEK och nedskrivning av goodwill -30,0 (0,0) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014

 • Förnyat avtal med Statoil – ordervärde på 90 MSEK under en treårsperiod
 • Förvärvat 37% av Kompanion – SaaS planeringsverktyg för hemtjänsten
 • Addnode Group fick pris för bästa årsredovisning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie
 • Addnode Group har tecknat en förvärvslånefacilitet på 200 MSEK

Koncernchefens kommentar

Tillväxt, starkt resultat och kassaflöde

Det finns flera anledningar till att vara entusiastisk över Addnode Groups utveckling 2014. Vi skapar nya affärer, vi växer, vi ökar vår vinst och vi förbättrar kassaflödet. Detta som ett resultat av att samtliga våra fyra affärsområden flyttat fram sina positioner.

Affärsområde Design Management växer och har befäst marknadspositionen som Norden största och ledande leverantör av IT-lösningar för digitala modeller och ritningar. Affärsområde PLM har lyft till en ny resultatnivå och expanderat erbjudandet till nya kundsegment. Inom affärsområde Process Management har vi lanserat nya erbjudanden och vunnit flera systemutvecklingsaffärer samtidigt som vi behållit en mycket god lönsamhet. Content Management har under året förbättrat resultatet kraftigt, men vi är inte i mål där ännu.

Stabiliteten och förutsägbarheten i vår verksamhet har stärkts under året. Återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar har ökat och stod i fjärde kvartalet för hela 46 procent av nettoomsättningen.

I en orolig omvärld med många förändrade förutsättningar har vi visat att Addnode Group har förmåga att ta nya affärer och växa med förbättrad lönsamhet.

Med en stark balansräkning och goda kassaflöden har vi stor handlingsfrihet att utveckla koncernen, både organiskt och via förvärv. Genom förvärvslånefaciliteten på 200 MSEK har vi säkerställt ytterligare kapital som ger oss möjlighet att med full kraft fortsätta att utveckla Addnode Group.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 klockan 08.30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post