Addnode Groups årsredovisning 2023 publicerad

05 april 2024, 08:30 CEST Regulatorisk

Addnode Group har idag publicerat sin årsredovisning för 2023. Rapporten visar hur Addnode Group skapar uthållig värdetillväxt genom att kontinuerligt förvärva nya bolag och aktivt stödja dotterbolagen för att driva organisk tillväxt. 2023 förvärvade Addnode Group tre bolag, USA blev en av koncernens största marknader och den organiska tillväxten uppgick till 3 procent. Totalt ökade nettoomsättningen med 19 procent och uppgick till 7 412 MSEK 2023.

Årsredovisningen beskriver bland annat Addnode Groups strategi och mål, inklusive affärsmodell, samt hur koncernens digitala lösningar bidrar till hållbar utveckling.

Några höjdpunkter från 2023:

 • Förvärv av svenska FAST2 Affärssystem AB, nu en del av SWG i division Design Management.
 • Förvärv av Key Performance, nu en del av Technia i division Product Lifecycle Management.
 • Förvärv av Team D3 i USA, nu en del av Symetri i division Design Management.
 • Kreditramen utökades med 1 000 MSEK till totalt 2 600 MSEK.
 • Styrelsen beslutade att justera utdelningspolicyn till 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att likviditet och finansiell ställning är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.
 • Nasdaq Stockholm meddelade resultatet av sin årliga segmentsöversyn, vilket medförde att Addnode Groups aktie flyttades upp till segmentet Large Cap.
 • Elisabeth Forslin tillträdde som Head of M&A samt som medlem av koncernledningen.
 • Kristina Elfström Mackintosh tillträdde som CFO samt som medlem av koncernledningen.
 • Autodesk meddelade att de kommer att övergå från en återförsäljarmodell till en agentmodell. Förändringen innebär att nettoomsättningen kommer att minska medan bruttoresultatet förväntas förbli oförändrat och EBITA-marginalen kommer att öka. Förändringen kommer att ske gradvis och förväntas vara fullt genomförd i slutet av 2025.

”En tydlig strategi, styrkan i våra bolag, investeringar i kompetens och produkter, genomförda effektiviseringar, en god finansiell ställning och förvärvskapacitet ger ett bra utgångsläge för att fortsätta tillväxtresan och leverera högre vinster och värde till våra aktieägare,” skriver Johan Andersson, VD och koncernchef, i årsredovisningen.

Årsredovisningen är bifogad med detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på https://www.addnodegroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/, där finns också den svenska versionen tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post