Årsstämma 2021

06 maj 2021

Addnode Group håller årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

RÄTT ATT DELTA

Den som vill delta i bolagsstämman ska

– dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,

– dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 5 maj 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Anmälan och poströstning måste göras senast onsdagen den 5 maj 2021 på något av följande sätt:

1) Elektronisk röstning: Aktieägare som är fysiska personer kan poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy , eller

2) Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i poströstningsformuläret som finns tillgängligt under Dokument nedan, och sedan skicka formuläret till följande e‑postadress GeneralMeetingService@euroclear.com, eller

3) Vanlig post: Röstning kan göras genom att fylla i poströstningsformuläret som finns tillgängligt under Dokument nedan, och sedan skicka formuläret till Addnode Group AB, “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan under Dokument.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Addnode Group AB, Att: Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com senast den 26 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT FÅ ÄRENDE BEHANDLAT VID ÅRSSTÄMMA

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Relaterat
Dokument