Årsstämma 2018

26 april 2018

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) (“Addnode Group”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 18.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17. Insläpp sker från klockan 17.00.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,

– dels har anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 20 april 2018 under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller per e-post till lena.ottesen@addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Stockholm i mars 2018

Ärenden på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnode Groups ordförande:

Addnode Group AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnode Groups valberedning kan göra det via e-post till: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Frågor till stämman

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post:bolagsstamma@addnodegroup.com