Årsstämma 2008

24 april 2008

Årsstämman i Addnode AB (publ) hålls torsdagen den 24 april 2008 klockan 15.00, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, 103 61 Stockholm. Insläpp sker från 14.30.

Aktieägare som önskar delta ska vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 april 2008.

Anmälan ska göras senast fredagen den 18 april 2008 klockan 15.00 under adress Addnode AB, Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnodes hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 18 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.