Delårsrapport: 1 januari - 31 mars 2016

27 april 2016, 10:00 CEST
STOCKHOLM, 27 APRIL, 2016 – 25% tillväxt och starkt kassaflöde

Sammanfattning av det första kvartalet, januari – mars 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 540,8 (431,8) MSEK, en tillväxt med 25 procent.
 • EBITA uppgick till 30,6 (33,7) MSEK, en EBITA-marginal på 5,7 (7,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,2 (24,4) MSEK, en rörelsemarginal på 3,4 (5,7) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 (19,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,42 (0,66) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 150,2 (40,5) MSEK.

Väsentliga händelser under det första kvartalet, januari – mars 2016

 • Förnyat och utökat avtal med teknikkonsultföretag, ordervärde 31 MSEK över tre år.
 • Förnyat och utökat avtal med tysk biltillverkare, ordervärde cirka 75 MSEK över tre år.
 • Förvärv av programvarubolaget 5D System.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tilldelning för planerings- och uppföljningssystem med ordervärde cirka 35 MSEK har begärts till överprövning.
 • Dotterbolagen Tekis och Cartesia konsolideras under varumärket Sokigo.
 • Dotterbolaget Cad-Q byter namn till Symetri.
 • Ramavtal avseende applikationsförvaltning inom e-hälsoområdet tecknat med Inera.

Koncernchefens kommentar

En internationell organisation som vinner nya affärer

25 procent tillväxt och 52 procent återkommande intäkter

Vi inleder året med en stark tillväxt i första kvartalet på 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år, främst som ett resultat av att vi i juli 2015 förvärvade Transcat PLM. Vi har ett mycket starkt kassaflöde i perioden och våra återkommande support- och underhållsintäkter uppgick till hela 52 procent av nettoomsättningen. Detta är den högsta andelen någonsin för ett första kvartal. Resultatet har dock påverkats av omställningen till ny affärsmodell för vår Autodeskaffär och att vi inte fått full utväxling i några av våra enheter. 

Vi fortsätter transformationen

Vi har de senaste åren successivt förändrat Cad-Q i affärsområdet Design Management från att vara en ren CAD-leverantör till att bli en bred affärsstrategisk partner som erbjuder programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. För att tydliggöra den transformation som genomförts har Cad-Q bytt namn till Symetri och tydliggjort profilen och organisationen med 300 medarbetare i Norden och Storbritannien. Vi har även stärkt och kompletterat vårt befintliga erbjudande inom fastighetsförvaltning genom det i februari förvärvade programvarubolaget 5D System.  

Starkare tillsammans

Inom affärsområdet Product Lifecycle Management pågår TechniaTranscats transformering från en nordisk organisation med cirka 160 medarbetare till en Europeisk internationell organisation med över 400 medarbetare. Parallellt med integrationsarbetet vinner vi nu större avtal i Norden, Tyskland och USA från kunder som inget av bolagen hade kunnat vinna på egen hand. Detta visar på styrkan i det samlade bolaget och erbjudandet. 

Stor potential inom offentlig sektor

Affärsområdet Process Management har inlett året stabilt med flera nya affärer och det finns ett positivt momentum i hela organisationen. Vi erhöll bland annat ett tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad värt över 35 MSEK, som efter periodens slut överprövats och vi avvaktar Förvaltningsrättens beslut. Jag ser fortsatt stor potential framåt att vidareutveckla affärsområdets erbjudande till myndigheter, kommuner och sektorer som skola, vård och omsorg, där våra system kan göra stor samhällsnytta.

Vi förenklar vardagen för våra användare

Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation på en internationell marknad där vi fortsätter att vinna affärer. Samtidigt bidrar vi till samhällsnyttan genom digitalisering av den svenska offentliga sektorn med IT-lösningar som kan hantera större mängder dokument och ärenden. Vi utvärderar kontinuerligt förvärv för att stärka våra erbjudanden och fortsätta vår lönsamma tillväxtresa. Tillsammans med våra kunder förenklar och förbättrar vi vardagen för de över 600 000 ingenjörer och tjänstemän världen över som dagligen använder någon av våra programvaror och systemlösningar. 

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra enligt lagen och/om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 10.00

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post