Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2014

25 april 2014, 08:30 CEST
Ny geografisk marknad, tillväxt och starkt kassaflöde­­­­

Sammanfattning av första kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 411,4 (370,7) MSEK, en tillväxt med 11 procent.
 • EBITA ökade till 34,3 (28,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,3 (7,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 26,4 (23,3) MSEK, en rörelsemarginal på 6,4 (6,3) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 19,2 (18,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 (0,64) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,8 (45,6) MSEK.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
 • Justering av tillväxtmålet. Årlig nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent.

 • Efter periodens utgång har avtal tecknats om att förvärva Symetri i Storbritannien med en årlig nettoomsättning på 80 MSEK. Förvärvet öppnar upp en ny geografisk marknad för Cad-Q och Addnode Group. Det finns villkor kopplade till förvärvet, som beräknas vara genomfört under maj 2014.

Koncernchefens kommentar

Tillväxt, stabila marginaler och starkt kassaflöde
Vi fortsätter att göra bra affärer på de flesta områden i ett relativt svagt konjunkturläge. Vi inleder 2014 med 11 procents tillväxt och en EBITA-marginal på 8,3 procent – något bättre än motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten, som både är organisk och förvärvsrelaterad, varierar mellan våra affärsområden och geografiska marknader.
Affärsområde Design Management har 16 procents tillväxt i kvartalet, vilket till största delen beror på förvärvet av Joint, som genomfördes 2013. I affärsområde PLM Management är den organiska tillväxten 10 procent med kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Affärsområde Process Management har en tillväxt på 10 procent men något försämrad marginal. Vi har ännu inte nått önskad lönsamhet i affärsområde Content Management, men redovisar det första positiva EBITA-resultatet för affärsområdet sedan Q4 2012.
Kassaflödet från rörelsen under första kvartalet är mycket starkare än det resultat som vi har genererat. Vi har ett säsongsmönster där en stor andel av våra licensaffärer men främst våra årliga återkommande support- och underhållsavtal faktureras i fjärde kvartalet och betalas av kunderna i första kvartalet. Detta ger mycket starka kassaflöden under de första månaderna på året och ett lågt rörelsekapitalbehov för hela året.
Förvärv öppnar upp ny geografisk marknad
Vi har i april tecknat avtal om att förvärva Symetri som har en årlig nettoomsättning på 80 MSEK. Symetri har en stark position på den brittiska marknaden och är den största Autodesk-återförsäljaren till den brittiska tillverknings- och olja & gasindustrin. Genom förvärvet kommer vi att introducera vår produktportfölj, vårt tjänsteutbud och erfarenhet av försäljning till globala kunder till Storbritannien. Detta är ett första steg i en expansion till en marknad som förväntas vara en av Europas snabbast växande ekonomier under 2014. Förvärvet, som förväntas vara genomfört under maj månad, är villkorat av vissa händelser.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.30. 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post