Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

27 april 2012, 08:00 CEST
Tillväxt och ökat resultat.

Första kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 358,9 (336,7) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
 • EBITA1) ökade till 36,9 (29,3) MSEK, en EBITA-marginal på 10,3 (8,7) procent.
 • Rörelseresultatet1) ökade till 32,4 (24,8) MSEK, en rörelsemarginal på 9,0 (7,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,0 (21,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,81 (0,76) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,6 (65,2) MSEK.

1)Exklusive kostnad på 1,9 (0,0) MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

 • Styrelsen har föreslagit en utdelning med 2,25 (1,50) SEK per aktie.
 • Avtal tecknat om helhetsansvar för driften av Regeringskansliets webbplatser med ordervärde om 13 MSEK.

Koncernchefens kommentar

Addnode inleder 2012 med tillväxt och ökat resultat. Resultatförbättringen förklaras av en bättre beläggning för våra konsulter, effektivare leverans i projekten och en större volym support- och underhållsavtal. Samtliga affärsområden har bidragit till resultatförbättringen under första kvartalet.

Affärsområde Design Management har haft en stark tillväxt med 18 procent och ökat resultatet. En stark marknad i Norge inom offshoreindustrin och flera bra affärer i Sverige, där vår kompetens och vårt tjänsteerbjudande varit avgörande vid kundens val av leverantör, har bidragit till den goda utvecklingen. I affärsområde Content Management har bättre lönsamhet i pågående projekt och en stark utveckling i applikationsförvaltningen inneburit att resultatet nästan har fördubblats. Affärsområde Process Management levererar ännu ett stabilt kvartal med resultat på en hög nivå och affärsområde PLM har förbättrat resultatet.

Addnodes erbjudanden ligger rätt i tiden och är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder. Inom industrin möjliggör våra lösningar att kunderna kan designa och utveckla nya produkter och tjänster samt underhålla dem på ett effektivt sätt under en produktlivscykel. Inom offentlig sektor möjliggör våra lösningar att medborgarna får rätt information samt snabb och effektiv samhällsservice, indirekt via systemstöd hos myndigheters och kommuners handläggare eller direkt via e-tjänster på nätet.

Förvärvet av Cad Teknikk i Norge ger oss tillgång till ytterligare kompetens inom design- och konstruktionslösningar samt en kundbas inom den växande offshoreindustrin. Förvärvet är ett bra exempel på hur vi kan expandera genom att förvärva kompetens, produkter och en kundbas inom ett område där vi har ett starkt erbjudande.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post