Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

29 april 2011, 08:00 CEST
Resultat per aktie ökade till 0,76 (0,23) SEK

Nettoomsättningstillväxt med 34 procent

EBITA-marginalen förbättrades till 8,7 procent

Januari – mars 2011 jämfört med januari – mars 2010

 • Nettoomsättningen ökade till 336,7 (251,0) MSEK.
 • EBITA ökade till 29,3 (10,2) MSEK, en EBITA-marginal på 8,7 (4,1) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 24,8 (6,3) MSEK, en rörelsemarginal på 7,4 (2,5) procent. Addnode har genom egen utveckling och via förvärv kraftigt ökat andelen egna applikationer och produkter i de lösningar som vi erbjuder. Under första kvartalet har 5,2 (0,0) MSEK i utgifter för investeringar i egna programvaror och applikationer aktiverats.
 • Resultatet efter skatt ökade till 21,7 (5,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 0,76 (0,23) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 25,95 (25,21) per 2010-12-31) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,2 (29,5) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011

 • Avtal värt minst 25 MSEK för e-arkivtjänst för Trafikverket.
 • Nya finansiella mål och ny utdelningspolicy.
 • – Årlig tillväxt på minst 20 procent och en EBITA-marginal om minst 10 procent.
 • – Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.
 • Styrelsen har föreslagit en utdelning med 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Koncernchefens kommentar

Vi har fått upp farten – Kraftig tillväxt och förbättrad lönsamhet

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 34 procent till 336,7 MSEK. EBITA-resultatet ökade till 29,3 MSEK, en ökning med 187 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtliga affärsområden har förbättrat resultatet. Den största vinsttillväxten har skett i affärsområde Process Management som tredubblat resultatet, vilket till stor del förklaras av förvärv som genomförts under 2010.

Vi har genom egen utveckling och via förvärv kraftigt ökat andelen egna applikationer och produkter i de lösningar som vi erbjuder. Detta har stärkt vårt erbjudande inom de nischer där vi är verksamma. Vi märker en ökad efterfrågan från våra kunder och intresset för det vi erbjuder är starkare än någonsin. Det finns en tydlig framtidstro och vilja att göra nya saker bland våra kunder. Vi har lagt fast nya finansiella mål där vi ska ha en årlig tillväxt på minst 20 procent och en EBITA-marginal om minst 10 procent. Det är naturligtvis ett uttryck för att vi ser positivt på framtiden.

Självklart finns det mycket kvar att göra. Under 2011 kommer vi därför att fokusera på att förbättra lönsamheten genom hela Addnode. Vi arbetar vidare med att integrera förvärven och ta tillvara på de nya möjligheter i form av synergier och korsbefruktningar som vi vet uppstår. Vi bygger vidare på den strategiska plan vi lagt och vi kommer vara fortsatt aktiva på förvärvsfronten. Addnode har bra fart nu och vi ska göra allt vi kan för att hålla den uppe.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011 klockan 08.00.

 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post