Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

26 oktober 2017, 08:30 CEST
Stockholm 26 oktober, 2017

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 534,5 (467,1) MSEK, en tillväxt med 14 procent.
 • EBITA uppgick till 24,3 (39,6) MSEK, en EBITA-marginal på 4,5 (8,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (24,6) MSEK, en rörelsemarginal på 0,5 (5,3) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 (17,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,57) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -78,7 (-37,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2017

 •   Förvärv av Service Works Group, Intrinsys och Adtollo tillför en årsomsättning om cirka 256 MSEK (proforma 2016).

SAMMANFATTNING AV NIOMÅNADERSPERIODEN, JANUARI – SEPTEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 1 742,7 (1 536,3) MSEK, en tillväxt med 13 procent.
 • EBITA ökade till 110,7 (107,2) MSEK, en EBITA-marginal på 6,4 (7,0) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,1 (66,1) MSEK, en rörelse­marginal på 3,1 (4,3) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,8 (45,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,18 (1,50) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 81,7 (84,8) MSEK

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av programvarubolaget Apricon.

Strategiska förvärv skapar tillväxt 

Vi har en tillväxt i tredje kvartalet med 14 procent, men en minskning med en procent för jämförbara enheter. Våra återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar uppgick i kvartalet till 56 (51) procent av nettoomsättningen. Resultatet i tredje kvartalet har påverkats av lägre försäljning och nedskrivningar av kundprojekt i affärsområdet PLM. Vi har även haft höga externa förvärvskostnader.

UTVECKLINGEN I AFFÄRSOMRÅDENA
Affärsområdet Design Management har en god efterfrågan från främst bygg- och fastighetssektorn. Det är nu ett år sedan övergången till den nya affärsmodellen för Autodeskprogramvaror och vi ersätter löpande tidigare licensförsäljning med abonne­mangsavtal, vilket ökar andelen återkommande intäkter.  

Affärsområdet PLM har en lägre försäljning i tredje kvartalet och vi har tagit nedskrivningar i två större projekt i Tyskland. Detta har påverkat resultatet och vi har vidtagit åtgärder för att återställa lönsamheten. Samtidigt har vi vunnit flera affärer där vår expertis inom PLM-området och vår globala leveransorganisation har varit avgörande för kundernas val att arbeta med oss.

Affärsområdet Process Management har en god efterfrågan för framförallt ärendehanteringssystem inom offentlig förvaltning och vi har genomfört tilläggsförvärv som stärker våra erbjudan­den.

STRATEGISKA FÖRVÄRV

Vi har genomfört förvärv av Service Works Group (SWG) och Intrinsys, båda med bas i Storbritannien, som innebär att vi stärker våra erbjudanden och blir mer internationella inom områden där vi ser stora möjligheter.

Förvärvet av SWG, med verksamhet i Storbritannien, Australien, Kanada och Mellanöstern, innebär att vi expanderar till nya geografier och breddar vår portfölj med produkter och tjänster för fastighetsförvaltning och hantering av offentlig/privata partnerskaps- och prestationsbaserade kontrakt. Affärsområdet Design Management har sedan tidigare en betydande marknadsposition i Norden inom området och efter förvärvet kan vi leverera en mer omfattande portfölj av lösningar till våra kunder på en global marknad.

Förvärvet av Intrinsys innebär att Storbritannien blir en ny hemmamarknad för vårt globala PLM-erbjudande. Vi kan nu ännu bättre tillgodose våra kunders behov som världens största och ledande partner till Dassault Systèmes med ett starkt tjänsteerbjudande och kompletterande egna produkter. Intrinsys är Storbritanniens största leverantör av PLM-programvara och tjänster med huvudkontor i England och en filial i Sydafrika.

ADDNODE GROUP STÅR STARKT

Vi vinner löpande nya affärer som bekräftar att vi gör rätt saker för våra kunder och vi har genomfört åtta förvärv under året med en årlig nettoomsättning på cirka 350 MSEK. Vi har en stark grund för att utveckla koncernen vidare och jag ser med tillförsikt fram mot såväl årets sista kvartal som 2018.

Johan Andersson, VD och koncernchef

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08:30 den 26 oktober 2017.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post