Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2014

24 oktober 2014, 08:30 CEST
Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli – september 2014

 •   Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt med 18 procent.
 •   EBITA ökade till 34,0 (14,4) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6 (4,8) procent. 1)
 •   Rörelseresultatet ökade till 25,1 (8,3) MSEK, en rörelsemarginal på 7,1 (2,8) procent. 1)
 •   Resultatet efter skatt ökade till 19,0 (0,9) MSEK.
 •   Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,64 (0,03) SEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -29,9 (-1,4) MSEK.

Sammanfattning av niomånadersperioden, januari – september 2014

 •   Nettoomsättningen uppgick till 1 137,2 (1 010,0) MSEK, en tillväxt med 13 procent.
 •   EBITA ökade till 95,6 (62,5) MSEK, en EBITA-marginal på 8,4 (6,2) procent. 1)
 •   Rörelseresultatet ökade till 70,0 (45,5) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2 (4,5) procent. 1)
 •   Resultatet efter skatt ökade till 52,6 (28,9) MSEK.
 •   Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,78 (1,01) SEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55,8 (64,4) MSEK.

1) Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •   Förnyat avtal med Statoil – ordervärde på 90 MSEK under en treårsperiod.
 •   Förvärvat 37% av Kompanion – SaaS planeringsverktyg för hemtjänsten.

Koncernchefens kommentar

Starkt resultat och 18 procent tillväxt
Med långa kundrelationer och nischkompetenser skapar vi bra affärer även i en kärvare marknad. Affärsområdena Design- och PLM Management har haft en mycket bra utveckling och vi har tagit flera nya affärer. Joint har till exempel fått förnyat förtroende från Statoil kring samarbets- och projektverktyg för planering och genomförande av samtliga utvecklingsprojekt. Avtalet är värt cirka 90 MSEK och löper över en treårsperiod. Även vårt engelska förvärv Symetri har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden.

Vi har ett starkt erbjudande till de tekniska förvaltningarna hos Sveriges kommuner. Med investeringen i bolaget bakom Kompanion får vi ett bra fäste även i den mjuka sektorn. Kompanion är ett webbaserat verktyg för att planera och organisera hemtjänstens arbete. Med vår erfarenhet av offentlig sektor och vår kompetens inom geografiska informationssystem, ruttoptimering och ärendehanteringssystem kommer vi att kunna hjälpa Kompanion att fortsätta växa och utvecklas.

Vi har en tillväxt i tredje kvartalet med 18 procent varav sex procentenheter är organisk och vi har stärkt EBITA-marginalen till 9,6 procent. Vi ökar stadigt återkommande avtalsintäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar. Detta ger oss en stabilare och jämnare intjäning över året. I tredje kvartalet kommer hela 49 procent av nettoomsättningen från återkommande intäkter.
Marknaden är stabil på de flesta områden. Det rådande makroekonomiska och geopolitiska läget leder dock till en viss försiktighet i investeringsviljan hos våra kunder i mer kapitalintensiva industrier. Tydligast ser vi detta i Finland och hos våra kunder inom olja- & gas samt maritim industri i Norge och UK. Sett ur det perspektivet tycker jag att utfallet i tredje kvartalet är ett styrkebesked från koncernen.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 klockan 08.30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post