Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2012

25 oktober 2012, 08:00 CEST
Tillväxt och stabilt resultat

Tredje kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 291,3 (275,7) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
 • EBITA ökade till 27,1 (26,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,3 (9,6) procent.1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,0 (22,0) MSEK, en rörelsemarginal på 7,6 (8,0) procent. 1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,9 (38,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,60 (1,38) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 (3,7) MSEK.

Januari – september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 970,3 (926,9) MSEK, en tillväxt med 5 procent.
 • EBITA ökade till 86,3 (74,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,9 (8,0) procent. 2)
 • Rörelseresultatet ökade till 71,8 (61,2) MSEK, en rörelsemarginal på 7,4 (6,6) procent. 2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 53,5 (74,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,89 (2,63) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48,9 (89,8) MSEK.

1)       Exklusive reavinst om 0,0 (19,5) MSEK från försäljning av innehav i intressebolag.

2)       Exklusive kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillingar -1,9 (0,0) MSEK och reavinst från försäljning av innehav i intressebolag 0,0 (20,4) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012

 • Förvärv av Voice Provider med en nettoomsättning på 26 MSEK.
 • Förvärv av Spatial Technology med en nettoomsättning på 10 MSEK

Koncernchefens kommentar

Vi fortsätter att växa i tredje kvartalet med en stabil intjäning. Vi har de senaste två åren fokuserat på produktinnehållet i kundlösningarna, vilket ökat andelen repetitiva intäkter i form av support- och underhållsavtal. Detta tillsammans med en allt större andel servicetjänster och förvaltninsuppdrag har gett en stabilare och jämnare intjäning över året.

Styrka i långa kundrelationer ger möjligheter

Addnode Group har en stark portfölj av produkter och tjänster. Våra system och IT-lösningar gör det möjligt för kunderna att utveckla och underhålla nya produkter, fastigheter, infrastrukturer och tjänster. Vi gör det också möjligt för myndigheter och förvaltningar att ge medborgarna en bättre service och samtidigt bygga ett bättre hållbart samhälle. Styrkan i långa kundrelationer tillsammans med stöd och lösningar för våra kunders verksamhetskritiska processer skapar bra affärsmöjligheter. De senaste veckorna har jag deltagit i aktiviteter som samlat över 1 200 kunder från 16 länder och från olika branscher. Det är i mötet med våra kunder som vi får en förståelse för deras utmaningar och behov.

Rebranding av Addnode Group

Vi tillhandahåller verksamhetskritiska system och IT-lösningar inom nischade områden. Vår strategi är att gå till marknaden genom dotterbolag med unika erbjudanden och starka varumärken inom respektive område. För att tydliggöra koncernens styrkor och våra möjligheter till synergier har vi genomfört en grafisk omprofilering/rebranding. Vi antar en ny företagsidentitet som länkar ihop alla bolagen i koncernen visuellt i en gemensam grafisk profil. Ett decentraliserat entreprenöriellt synsätt är fortsatt en viktig strategisk hörnsten och vi lägger till Group som en del av namnet för att visa att vi är en grupp av starka bolag.

Vi är förvärvsintensiva

De förvärv som genomförts under året har bidragit positivt till koncernens utveckling, tillväxt och resultat. Vi är ett tillväxtbolag som visat att vi framgångsrikt kan integrera förvärv och skapa mervärden för medarbetare, kunder och aktieägare. Vi kommer att genomföra ytterligare förvärv.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 klockan 08.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post