Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

21 oktober 2011, 08:00 CEST
Resultatet per aktie ökade till 2,63 (0,76) SEK
Nettoomsättningstillväxt med 29 %
EBITA-marginalen, exkl reavinst, förbättrades till 8,1 (4,3) %
Reavinst på 19,5 MSEK vid försäljning av intressebolag

Tredje kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen ökade till 275,7 (221,8) MSEK.
 • EBITA ökade till 46,0 (10,1) MSEK, en EBITA-marginal på 16,7 (4,6) procent. Exklusive reavinst uppgick EBITA till 26,5 (10,1), en EBITA-marginal på 9,6 (4,6) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 41,5 (6,1) MSEK, en rörelsemarginal på 15,1 (2,8) procent. Exklusive reavinst uppgick rörelseresultatet till 22,0 (6,1) MSEK, en rörelsemarginal på 8,0 (2,8) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 38,9 (4,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,38 (0,20) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-14,6) MSEK.

Januari – september 2011

 • Nettoomsättningen ökade till 926,9 (717,8) MSEK.
 • EBITA ökade till 95,0 (31,2) MSEK, en EBITA-marginal på 10,2 (4,3) procent. Exklusive reavinst uppgick EBITA till 75,5 (31,2), en EBITA-marginal på 8,1 (4,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 81,6 (19,6) MSEK, en rörelsemarginal på 8,8 (2,7) procent. Exklusive reavinst uppgick rörelseresultatet till 62,1 (19,6) MSEK, en rörelsemarginal på 6,7 (2,7) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 74,7 (17,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 2,63 (0,76) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 26,49 (25,21 per 2010-12-31) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 89,8 (13,7) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

 • Avyttring av aktierna i eviware software AB med en realisationsvinst på 19,5 MSEK.
 • Nyemission samt omedelbart återköp av 674 224 nya C-aktier. Detta har skett i enlighet med villkoren för det aktiesparprogram som godkändes av årsstämman den 4 maj 2011.

Koncernchefens kommentar

Under tredje kvartalet har vi totalt sett haft en bra fart med god tillväxt samt förbättrat resultat och marginal. Tillväxten uppgick till 24 procent, varav tre procent för jämförbara enheter. I lokala valutor var tillväxten 25 procent.

Exklusive avyttringen av innehavet i eviware software AB var EBITA-marginalen under tredje kvartalet 9,6 (4,6) procent. Tredje kvartalet har historiskt varit det svagaste kvartalet, men en bättre planering av pågående projekt och ökade intäkter från repetitiva support- och underhållsavtal ger en stabilare intjäning över året.

Förvärven som genomfördes 2010 i affärsområdena Design Management och Process Management har bidragit starkt till koncernens resultat- och marginalförbättring. Affärsområde Content Management har gjort en turnaround och kan i tredje kvartalet uppvisa tillväxt och positivt resultat. Vi har tillsatt Jonas Gejer som ny chef för affärsområde PLM Management. Jonas Gejer har tjugo års PLM-erfarenhet och de förutsättningar som krävs för att utveckla affärsområdet.

Ägarandelen i eviware software AB har avyttrats med en realisationsvinst på 19,5 MSEK. Eviware grundades 2006 av två medarbetare från Addnodes dotterbolag Mogul AB. Addnode har en bred portfölj av produkter som är viktiga tillgångar och en bas för våra kundlösningar. Men alla affärsidéer och produkter passar inte in i vår strategi. När vi tror på en idé kan vi fortfarande bidra på olika sätt, vilket eviware är ett bra exempel på.

Oron på de finansiella marknaderna har inte påverkat Addnodes verksamhet, men vi märker av en ökad oro hos våra kunder inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn är efterfrågan oförändrad. Av Addnodes intäkter kommer cirka 30 procent från offentlig sektor och cirka 70 procent från privat sektor.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2011 klockan 08.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post