Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

22 oktober 2010, 08:00 CEST
Juli – september 2010 jämfört med juli – september 2009

*

     Nettoomsättningen uppgick till 221,8 (199,5) MSEK.

*

     EBITA uppgick till 10,1 (9,2) MSEK, en EBITA-marginal på 4,6 (4,6) procent.

*

     Rörelseresultatet uppgick till 6,1 (5,0) MSEK, en rörelsemarginal på 2,8 (2,5) procent.

*

     Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 (3,6) MSEK.

*

     Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,20 (0,16) SEK.

*

     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,6 (-2,1) MSEK.

Januari – september 2010 jämfört med januari – september 2009

*

     Nettoomsättningen uppgick till 717,8 (723,1) MSEK.

*

     EBITA uppgick till 31,2 (40,2) MSEK, en EBITA-marginal på 4,3 (5,6) procent.

*

     Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (27,4) MSEK, en rörelsemarginal på 2,7 (3,8) procent.

*

     Resultatet efter skatt uppgick till 17,9 (20,0) MSEK.

*

     Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,76 (0,85) SEK.

*

     Eget kapital per aktie uppgick till 24,15 (25,40 per 2009-12-31) SEK.

*

     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 (43,4) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

*

     Förvärven av finska CADi Oy samt danska Faester SCi A/S och Athena BSD, med en total årlig nettoomsättning på 130 MSEK, gör Addnode till den största leverantören av designsystem till den nordiska marknaden.

*

     Programvaruförsäljningen ökade med 70 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernchefens kommentar

Tuff marknad men med glädjeämnen

Addnode har under tredje kvartalet en tillväxt på 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan för våra tjänster och produkter ökar och är klart bättre jämfört med föregående år, även om detta ännu inte syns fullt ut i resultatet. Marknaden återhämtar sig, men vi märker av en fortsatt stark konkurrens på flera områden. Prispressen har dock planat ut och vi ser en viss återhämtning av prisnivåerna.

Addnodes strategi är att bygga en ledande nordisk IT-koncern med starka positioner inom utvalda områden. Inom affärsområde Design Management har vi under tredje kvartalet genomfört tre förvärv och därmed skapat en mycket stark position i samtliga nordiska länder. Här tar vi samtidigt nya marknadsandelar, främst för att vi erbjuder en bättre lösning med ett bredare produkt- och tjänsterbjudande. Affärsområde Product Lifecycle Management har under perioden kraftigt förbättrat resultatet jämfört med föregående år och affärsområde Process Managements trend med fortsatt förbättrade marginaler under 2010 har fortsatt. Men vi har fortfarande utmaningar inom affärsområde Content Management, där GIS-verksamheten och applikationsförvaltningen är lönsamma, medan den mer konsultinriktade verksamheten hade ett negativt resultat under tredje kvartalet. Marknadsläget för affärsområdet har dock förbättrats under det senaste kvartalet.

Förvärv i Finland och Danmark skapar nordisk organisation för affärsområde Design Management

Under tredje kvartalet har vi förvärvat CADi i Finland samt Faester SCi och Athena BSD i Danmark. De förvärvade verksamheterna omsätter cirka 130 MSEK på årsbasis. Det finns stora synergier med befintlig verksamhet i affärsområde Design Management avseende produktutbud och tjänsteerbjudande. Addnode blir i och med förvärven den största leverantören av designsystem till den nordiska marknaden. Vi räknar med att under andra halvåret 2011 nå samma marginaler i de förvärvade verksamheterna som i Design Management.

Förvärven är i linje med Addnodes tillväxtstrategi. Under 2010 har vi genomfört fyra förvärv totalt och vi kommer att genomföra ytterligare förvärv när rätt tillfälle ges.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 klockan 08.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post