Delårsrapport: 1 januari - 30 juni 2016

22 juli 2016, 11:00 CEST
STOCKHOLM, 22 JULI, 2016 – 36% tillväxt och kraftigt förbättrat resultat i kvartalet.

Sammanfattning av det andra kvartalet, april – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 528,4 (387,3) MSEK, en tillväxt med 36 procent.
 • EBITA ökade till 37,0 (22,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,0 (5,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 23,3 (12,8) MSEK, en rörelsemarginal på 4,4 (3,3) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 15,6 (8,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,51 (0,29) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -28,2 (23,3) MSEK.

Sammanfattning av det första halvåret, januari – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 1 069,2 (819,1) MSEK, en tillväxt med 31 procent.
 • EBITA ökade till 67,6 (56,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,3 (6,9) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 41,5 (37,2) MSEK, en rörelsemarginal på 3,9 (4,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,3 (28,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,93 (0,96) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 122,0 (63,8) MSEK. 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet, april – juni 2016

 • PLM-avtal med global ledande transportsystemleverantör, värt över 20 MSEK.
 • Ramavtal inom e-hälsoområdet tecknat med Inera.
 • Tilldelning för planerings- och uppföljningssystem med ordervärde cirka 35 MSEK har begärts till överprövning.
 • Dotterbolagen Tekis och Cartesia konsolideras under varumärket Sokigo.
 • Dotterbolaget Cad-Q byter namn till Symetri.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av programvarubolaget EssVision.
 • Etablering av nytt programvarubolag i Norge med inriktning mot apoteks- och e-hälsoområdet. 

Koncernchefens kommentar

Organisk tillväxt och stärkta marginaler

I andra kvartalet har vi en tillväxt om 36 procent, stärkt EBITA-marginal och kraftigt förbättrad vinst per aktie jämfört med samma kvartal föregående år. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till sex procent och våra återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar utgjorde närmare hälften av nettoomsättningen. Ett bra kvartal.

Vidaresatsning inom offentlig sektor

Inom affärsområde Process Management bidrar vi till samhällsnyttan genom att vara en av motorerna i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Vi har vunnit nya avtal och gör spännande satsningar inom nya områden. Under kvartalet vann vi bland annat ett ramavtal inom e-hälsoområdet med Inera och vi avvaktar besked rörande det överklagade tilldelningsbeslutet i Göteborgs Stad, värt över 35 MSEK. Efter periodens slut lanserade vi dotterbolaget Pharmasolutions AS, som kommer att fokusera på systemlösningar till e-hälso- och apoteksmarknaden i Norge. IT-leveranserna till den norska apoteksmarknaden uppgick till cirka 500 MNOK under 2015 och behovet förväntas växa ytterligare i takt med en ökad digitalisering inom e-hälsoområdet, där vi ser en stor affärspotential.  

Internationell arena för Design och PLM

I affärsområde Design Management har övergången från varumärket Cad-Q till Symetri tydliggjort att vi är en av norra Europas ledande leverantörer av programvaror och tjänster för design- och produktdatainformation. Vi har haft en god efterfrågan från bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige och en bra utveckling för vårt projektverktyg Interaxo i Norge.

Förvärvet av Transcat 2015 innebar att vi blev än mer internationella inom affärsområdet Product Lifecyle Management (PLM). Vi får allt fler kunder både i Europa och USA som värderar att vi har en kompetens, storlek och internationell organisation som skiljer oss från våra konkurrenter. Under kvartalet tecknade vi bland annat ett tjänsteavtal med en internationellt ledande leverantör av transportsystem hemmahörande i USA, värt över 20 MSEK.

Vi fortsätter vår förvärvsresa

Under 2016 har vi fortsatt vår förvärvsresa och välkomnat ytterligare två programvarubolag till koncernen. I februari förvärvades 5D System, en systemleverantör nischad mot fastighetsbranschen, och efter det andra kvartalets slut köpte vi programvarubolaget EssVision som breddar vår produktportfölj inom informationshantering och stärker vårt helhetserbjudande till kommuner och myndigheter. Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda och vi utvärderar löpande ett stort antal förvärvskandidater.

Goda möjligheter

Vi verkar på marknader med goda möjligheter till lönsam tillväxt. Genom att utveckla befintlig verksamhet och löpande förvärva bolag vässar vi våra nischade erbjudanden till att bli ännu mer konkurrenskraftiga på en internationell arena.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 11.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post