Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

21 juli 2015, 11:30 CEST
Strategiskt förvärv skapar Europaledande PLM-leverantör

Sammanfattning av andra kvartalet, april – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 387,3 (371,3) MSEK, en tillväxt med 4 procent.
 • EBITA uppgick till 25,0 (28,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,5 (7,6) procent. 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,2 (19,5) MSEK, en rörelsemarginal på 3,9 (5,3) procent. 1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,7 (14,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 (0,49) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23,3 (13,9) MSEK.

 • Inspektionen för socialförsäkringen har valt e-tjänst från Ida Infront.

 • Ny affärsområdeschef för Process Management.

Sammanfattning av första halvåret, januari – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 819,1 (782,7) MSEK, en tillväxt med 5 procent.
 • EBITA uppgick till 58,7 (62,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,2 (8,0) procent. 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (45,9) MSEK, en rörelsemarginal på 4,8 (5,9) procent. 1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,3 (33,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,96 (1,13) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63,8 (85,7) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Addnode Group har per 1 juli 2015 förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig nettoomsättning på 450 MSEK.

1) Exklusive externa förvärvskostnader om 2,4 (1,0) MSEK. 

Koncernchefens kommentar
Andra kvartalet präglat av strategiskt förvärv
Vi har en tillväxt på 4 procent i andra kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet har dock totalt sett inte utvecklats som förväntat. Affärsområdet Design Management har en god tillväxt i kvartalet och har förbättrat resultatet. Affärsområdet PLM når inte upp till samma starka resultat som föregående år och utfallet har till viss del påverkats av arbetet med vårt genom tiderna största förvärv – Transcat PLM. Inom affärsområdet Process Management är efterfrågan och resultatet stabilt. Affärsområdet Content Management har förbättrat resultatet genom bra marknadsarbete samt att under 2014 genomförda kostnadsbesparingar nu når full effekt.
Förvärv skapar Europaledande PLM-leverantör
Vi har den 1 juli 2015 förvärvat Transcat PLM, vilket innebär att vi tar en ledande position inom den europeiska PLM-branschen och mer än fördubblar nettoomsättning och antal medarbetare i affärsområde PLM. Det kombinerade TechniaTranscat har efter förvärvet mer än 400 medarbetare och en nettoomsättning på drygt 700 MSEK (proforma för verksamhetsåret 2014). Vi har ett långvarigt samarbete med Transcat PLM och ser tydligt de stora synergierna och fördelarna för våra kunder som en sammanslagning av de två företagen ger. Båda företagen är ledande inom sina geografiska områden, branscher och teknikområden. Tillsammans bildar vi nu en unik kraft på den europeiska PLM-marknaden. Förvärvet av Transcat PLM är ännu ett exempel på hur vi genom förvärv etablerar oss på en ny geografisk marknad med ett befintligt erbjudande.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 klockan 11.30. 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post