Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

20 juli 2011, 11:00 CEST
Resultatet per aktie ökade med 123 procent

Nettoomsättningstillväxt med 31 procent

EBITA-marginalen förbättrades till 7,5 (4,3) procent

Reavinst på 19-23 MSEK efter periodens utgång

——————————————————————————————————————–

April – juni 2011 jämfört med april – juni 2010

 • Nettoomsättningen ökade till 314,5 (245,0) MSEK.
 • EBITA ökade till 19,7 (10,9) MSEK, en EBITA-marginal på 6,3 (4,4) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 15,3 (7,2) MSEK, en rörelsemarginal på 4,9 (2,9) procent. Under andra kvartalet har 4,0 (0,0) MSEK i utgifter för investeringar i egna programvaror och applikationer aktiverats.
 • Resultatet efter skatt ökade till 14,1 (7,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,49 (0,33) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 (-1,2) MSEK.

Januari – juni 2011 jämfört med januari – juni 2010

 • Nettoomsättningen ökade till 651,2 (496,0) MSEK.
 • EBITA ökade till 49,0 (21,1) MSEK, en EBITA-marginal på 7,5 (4,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 40,1 (13,5) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2 (2,7) procent. Under första halvåret har 9,2 (0,0) MSEK i utgifter för investeringar i egna programvaror och applikationer aktiverats.
 • Resultatet efter skatt ökade till 35,8 (13,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,25 (0,56) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 25,12 (25,21 per 2010-12-31) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 86,1 (28,3) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011

 • Förvärv av danska CDLight A/S, med en årlig nettoomsättning på cirka 30 MSEK.
 • Jonas Gejer ny affärsområdeschef för Product Lifecycle Management och VD för Technia.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avyttring av aktier i eviware software AB med en realisationsvinst på 19 – 23 MSEK.

Koncernchefens kommentar

Vi har fått upp farten, men vi har mer att ge

Tillväxten under andra kvartalet var 28 procent och för första halvåret 31 procent. Mätt som rullande 12 månader är nettoomsättningen den högsta i koncernens historia. I lokala valutor var tillväxten 32 procent för kvartalet och 35 procent för första halvåret.

Addnodes strategi är att fokusera på utvalda nischer för att där bli marknadsledande. Inom affärsområde Design Management har vi byggt upp en verksamhet där vi är störst på den Nordiska marknaden och en av de ledande i världen inom området IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar. Med förvärvet av CDLight stärker vi verksamheten och leveransförmågan i Danmark.

För att få ett bättre kundfokus med en ökad närvaro i marknaden har Jonas Gejer tillsatts som ny chef för affärsområde Product Lifecycle Management. Jonas är en av grundarna av Technia och har mer än 20 års erfarenhet av PLM-marknaden i företags- och säljledande befattningar.

Inom affärsområde Process Management genomförde vi ett stort förvärv i slutet av 2010 som innebär att vi fördubblar omsättningen till offentlig sektor och kraftigt ökar andelen egna produkter i koncernens totala erbjudande. Affärsområdet, främst ärendehanterings- och GIS-erbjudandet till kommunal sektor, har haft god tillväxt och resultatutveckling. I juli 2011 undertecknade Kammarkollegiet ramavtalet "Licensförsörjning 2010" där Addnodes produkter är representerade. Sedan tidigare är vi en av de utvalda leverantörerna för ramavtalet "eFörvaltningsstödjande tjänster".

Glädjande är att affärsområde Content Management, med ett erbjudande inom webbaserade IT-lösningar för informationshantering och E-handel, nu har tre kvartal bakom sig med positivt rörelseresultat och förbättrade marginaler. Vi märker av ökad aktivitet inom området och kunderna är mer positiva till nya projekt än tidigare.

Efter rapportperiodens utgång har vi avyttrat vårt ägande i eviware software AB med en realisationsvinst på minst 19 MSEK och möjlighet till ytterligare 4 MSEK i tilläggsköpeskilling. Eviware grundades 2006 av två anställda från Addnodes dotterbolag Mogul AB. Addnode har en bred portfölj av produkter som är viktiga tillgångar och en bas för våra kundlösningar. Men alla affärsidéer och produkter passar inte in i vår strategi. När vi tror på en idé kan vi fortfarande bidra på olika sätt, vilket eviware är ett bra exempel på.

Jag ser positivt på Addnodes utveckling under året. Vi har mer att ge.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 klockan 11.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post