Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

02 februari 2024, 08:30 CET Regulatorisk

TILLVÄXT SAMT STABILT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE
“Under 2023 har vi fortsatt investera i nya bolag, programvaror och medarbetare. Dessutom har vi genomfört effektiviseringar och sammanslagningar av verksamheter för att stärka vår position. Styrkan i våra bolag, deras förmåga att agera snabbt i en föränderlig värld och Addnode Groups goda finansiella ställning ger ett bra utgångsläge för ett fortsatt uthålligt värdeskapande.”
Johan Andersson
Vd och koncernchef

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 078 (1 786) MSEK, varav -1 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -2 procent.
 • EBITA minskade till 196 (200) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9,4 (11,2) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på -5 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 201 (200) och justerad EBITA-marginal uppgick till 9,7 (11,2) procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 135 (149) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,5 (8,3) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 106 (103) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,77) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 228 (261) MSEK.
 • Etablering av verksamhet inom digitala lösningar för skogsbranschen i eget bolag, Icebound.
 • Vår partner Autodesk offentliggjorde en förändrad transaktionsmodell.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (1,00) SEK per aktie.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Samgående av systerbolagen Sokigo och S-GROUP Solutions.
 • Förvärv av Efficture till det nyligen etablerade bolaget Icebound.
 • Förvärv av Jetas Quality Systems.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post