Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

04 februari 2022, 08:30 CET Regulatorisk

HÅRT ARBETE OCH INVESTERINGAR GER RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 114 (921) MSEK, varav 13 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 12 procent.
 • EBITA ökade till 148 (108) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 13,3 (11,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 106 (76) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 9,5 (8,3) procent.
 • Periodens resultat ökade till 80 (55) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 2,39 (1,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade, till 257 (181) MSEK.
 • Förändringar i koncernledningens sammansättning.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (2,50) SEK per aktie.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av brittiska Claytex Services Limited med en nettoomsättning om 25 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en aktiesplit om 4:1.
 • Kontorsfastighet i Storbritannien avyttrad med beräknad realisationsvinst om cirka 20 MSEK.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post