Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2015: Kraftig tillväxt drivet av internationell expansion

05 februari 2016, 08:30 CET
STOCKHOLM, 5 FEBRUARI, 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 614,4 (461,4) MSEK, en tillväxt med 33 procent.
 • EBITA ökade till 69,5 (63,4) MSEK, en EBITA-marginal på 11,3 (13,7) procent. 1)
 • Rörelseresultatet ökade till 58,0 (54,2) MSEK, en rörelsemarginal på 9,4 (11,7) procent. 2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 45,5 (47,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,50 (1,61) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98,0 (96,7) MSEK.

1)  Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (34,3) MSEK.

2)  Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (34,3) MSEK och nedskrivning av goodwill 0,0 (-30,0) MSEK.

Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari – december 2015
 

 • Nettoomsättningen ökade till 1 900,8 (1 598,6) MSEK, en tillväxt med 19 procent.
 • EBITA ökade till 168,0 (159,0) MSEK, en EBITA-marginal på 8,8 (9,9) procent. 1)
 • Rörelseresultatet ökade till 126,0 (124,2) MSEK, en rörelsemarginal på 6,6 (7,8) procent. 2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 95,5 (100,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,18 (3,38) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 143,8 (152,5) MSEK.

1) Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (34,3) MSEK.

2) Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (34,3) MSEK och nedskrivning av goodwill 0,0 (-30,0) MSEK.

 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

 • Delar av Cad-Q:s affärsmodell förändras.
 • Förlängt avtal med Trafikverket, ordervärde 12 MSEK.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förnyat avtal med teknikkonsultföretag, ordervärde 31 MSEK.
 • Förnyat avtal med tysk biltillverkare, ordervärde cirka 75 MSEK.
 • Förvärv av programvarubolaget 5D System.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Koncernchefens kommentar

Stark tillväxt på en marknad med stora möjligheter

Vi avslutar 2015 med en stark tillväxt i fjärde kvartalet på 33 procent. Våra återkommande intäkter växer kontinuerligt och uppgick i kvartalet till 48 procent av nettoomsättningen och vi har förbättrat EBITA-resultatet med tio procent, allt ovan jämfört med motsvarande period föregående år.

   Vi är en Europaledande systemleverantör för design och livscykelhantering av produkter och tjänster via våra två affärsområden Design- och Product Lifecycle Management (PLM). Design Management har en tillväxt på tio procent, framför allt drivet av en god utveckling på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. PLM har en tillväxt på hela 171 procent och ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med samma kvartal förra året, vilket främst är en effekt av förvärvet av tyska Transcat PLM. Förvärvet, som skedde den 1 juli 2015 och är vårt hittills största, påverkar koncernens totala EBITA-marginal då bolaget har en produktmix med lägre marginaler än koncernen som helhet. Vi ser dock redan nu synergieffekter med systerbolaget Technia och en stor potential att över tid öka marginalen och lönsamheten i affärsområdet.

Affärsområdet Process Management har en fortsatt god lönsamhet och jag är stolt över att våra ärendehanterings- och förvaltningssystem bidrar till att skapa en allt större samhällsnytta genom våra leveranser av innovativa IT-lösningar till kommuner och myndigheter i Sverige och Norge. Över 90 procent av Sveriges kommuner använder systemlösningar från oss, vilket skapar en bra plattform och goda möjligheter att nå ut med nya erbjudanden till den offentliga sektorn.

En ökad digitalisering innebär nya affärsmodeller

Under 2016 kommer vi att driva på för en ökad digitalisering av våra kunders vardag och vi inför nya affärsmodeller. Detta skapar både utmaningar och möjligheter. När vi nu summerar 2015 och blickar framåt kan jag konstatera att vi har ett starkt erbjudande av systemlösningar inom nischade områden som förenklar och förbättrar vardagen för över en halv miljon ingenjörer och tjänstemän världen över.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 klockan 08.30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post