Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2013

05 februari 2014, 08:30 CET
Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 433,5 (394,4) MSEK, en tillväxt med 10 procent
 • Justerat EBITA uppgick till 57,6 (53,3) MSEK, en EBITA-marginal på 13,3 (13,5) procent. 1)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 49,8 (47,8) MSEK, en rörelsemarginal på 11,5 (12,1) procent. 1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 34,0 (33,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,15 (1,17) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54,4 (68,2) MSEK.

Januari – december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 443,5 (1 364,7) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
 • Justerat EBITA uppgick till 120,1 (139,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,3 (10,2) procent. 2)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 95,3 (119,6) MSEK, en rörelsemarginal på 6,6 (8,8) procent.2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 62,9 (86,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 (3,06) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118,8 (117,1) MSEK.

1) Exklusive engångskostnader om -3,7 (0,0) MSEK för organisationsförändringar. 
2) Exklusive engångskostnader om -9,2 (0,0) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar med -0,2 (-1,9) MSEK. 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

 • Förvärv av verksamhet från Cad-Expert Oy. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
 • Justering av tillväxtmålet. Årlig nettoomsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 %.
 • Förvärv av produkten Alarmos med årsomsättning på knappt 10 MSEK.
 • Johan Andersson utnämnd till ny CFO för Addnode Group AB.

Koncernchefens kommentar
Stark avslutning på året
Jag skrev i VD-ordet för tredje kvartalet att Addnode Group kan bättre, vilket vi nu visar. Marknaden och våra kunder har varit lite avvaktande i sitt agerande under stora delar av 2013. Detta har påverkat oss, särskilt under andra och tredje kvartalet. I fjärde kvartalet lättade det något och vi levererar ett starkt kvartal som ett resultat av en något bättre marknad och en bra exekvering i våra enheter. Dessutom har de förvärv vi genomfört utvecklats positivt.
Tillväxten i fjärde kvartalet jämfört med föregående år är 10 procent och den justerade EBITA-marginalen uppgår till 13,3 (13,5) procent.

Ökade återkommande intäkter
Addnode Groups strategi att öka andelen återkommande intäkter och leverera mer av egna produkter, SaaS-lösningar och paketerade tjänster till våra kunder fortsätter att ge resultat. Jämfört med 2012 har vi 2013 ökat återkommande intäkter från support- och underhållsavtal (inkl. SaaS) med 107 MSEK till 634 MSEK. Förvärvet av Joint Collaboration i tredje kvartalet, med SaaS-hyreslösningar för projekt- och samarbeten, är ett ytterligare exempel på hur vi genomför denna strategi.
Bra ingångsfart för 2014
Addnode Group har starka positioner inom flera nischade områden med tillväxtmöjligheter. Vi är Nordens ledande leverantör av IT-lösningar för design, projekthantering och product lifecycle management. Vi har starka erbjudanden till offentlig sektor inom kommunal förvaltning, ärendehantering, e-arkiv och vi har branschövergripande erbjudanden inom digital kommunikation och kundservicelösningar.

Det starka fjärde kvartalet skapar även en bra ingångsfart inför 2014. Många av de affärer som vi sålt i slutet på året är projekt som kommer att levereras under första och andra kvartalet 2014.
Vi har visat att Addnode Group har förmåga att växa under lönsamhet och vi ser fram emot 2014. Med en stark balansräkning och goda kassaflöden har vi stor handlingsfrihet att utveckla våra erbjudanden, både organiskt och via förvärv.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2014 klockan 08.30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post