Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2012

05 februari 2013, 08:00 CET
Starkt fjärde kvartal och rekordår för Addnode Group

Fjärde kvartalet 2012

 •      Nettoomsättningen uppgick till 394,4 (373,5) MSEK, en tillväxt med sex procent.
 •      EBITA ökade till 53,3 (48,3) MSEK, en EBITA-marginal på 13,5 (12,9) procent.1)
 •      Rörelseresultatet uppgick till 47,8 (44,0) MSEK, en rörelsemarginal på 12,1 (11,8) procent.1)
 •      Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (31,2) MSEK.
 •      Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,17 (1,10) SEK.
 •      Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,2 (54,1) MSEK.

1)       Exklusive kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-6,0) MSEK.

Januari – december 2012

 •      Nettoomsättningen uppgick till 1 364,7 (1 300,4) MSEK, en tillväxt med fem procent.
 •      EBITA ökade till 139,6 (122,9) MSEK, en EBITA-marginal på 10,2 (9,5) procent.2)
 •      Rörelseresultatet ökade till 119,6 (105,2) MSEK, en rörelsemarginal på 8,8 (8,1) procent.2)
 •      Resultatet efter skatt uppgick till 86,8 (105,9) MSEK.
 •      Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,06 (3,73) SEK.
 •      Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 117,1 (143,9) MSEK.

2)       Exklusive kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillingar -1,9 (-6,0) MSEK  och reavinst från försäljning av innehav i intressebolag  0,0 (20,4) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2012

 •      Order på 30 MSEK från Rikspolisstyrelsen.
 •      Order på 24 MSEK från globalt verkstadsföretag.
 •      Order från Dellner på teknikplattform för 70 ingenjörer och konsulter.
 •      Order på e-arkiv till Migrationsverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •      Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 klockan 08.00.

Koncernchefens kommentar

2012 – ett rekordår
Nettoomsättningen och EBITA 2012 rensat för reavinster och omvärdering av villkorade köpeskillingar är den högsta någonsin. Vi avslutar året med att redovisa det enskilt starkaste kvartalet i Addnode Groups historia. För Addnode Group är 2012 ett rekordår.

Under 2012 har vi ökat andelen intäkter från programvaror samt support- och underhållsavtal till 55 procent, vilket har haft en positiv påverkan på resultatet. Verksamheterna i Sverige och särskilt i Norge har haft en god utveckling och bidragit till Addnode Groups goda resultat. Affärsområde Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management har alla under fjärde kvartalet ökat nettoomsättningen och resultatet jämfört med motsvarande period föregående år. Inom affärsområde Content Management har vi utmaningar med att nå tillväxt och lönsamhet. Vi har genomfört en ny varumärkesstrategi som innebär att vi stärker Addnode Group-identiteten. Detta ger oss större möjlighet att genomföra affärer gemensamt och uppnå synergier vid marknadsföring och rekrytering.

Flera stora order

Vi tillhandahåller IT-lösningar för verksamhetskritiska processer och för detta finns en investeringsvilja hos våra kunder. Under fjärde kvartalet har vi fått flera stora affärer i både privat och offentlig sektor, vilket visar att vi har attraktiva erbjudanden. Ett stort globalt företag inom verkstadsindustrin har valt oss som partner för att rulla ut en ny teknikplattform till 2 800 användare. Flera statliga myndigheter och kommuner har valt våra ärende- och arkivlösningar, bland annat har Polisen valt att att ge oss förnyat förtroende.

Stark bas för 2013

Vi är ett tillväxtbolag som visat att vi framgångsrikt kan integrera förvärv och skapa mervärden för medarbetare, kunder och aktieägare. Sökandet efter fler entreprenörsdrivna IT-bolag som vill bli en del av Addnode Group ingår i vår strategi för att utveckla verksamheten och vi kommer att genomföra fler förvärv. Vi ser fram emot 2013 som kan bli ett spännande år med många möjligheter för Addnode Group. Med en stark balansräkning och goda kassaflöden har vi stor handlingsfrihet att ytterligare flytta fram våra positioner.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post