Bokslutskommuniké 1 januari 2010 -31 december 2010

04 februari 2011, 08:00 CET

Oktober – december 2010 jämfört med oktober – december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 342,1 (266,3) MSEK, en tillväxt med 28 procent.
 • EBITA uppgick till 36,3 (25,5) MSEK, en ökning med 42 procent och en EBITA-marginal på 10,6 (9,6) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,5 (21,3) MSEK, en rörelsemarginal på 9,5 (8,0) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (22,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,33 (0,96) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54,7 (22,1) MSEK.

Januari – december 2010 jämfört med januari – december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 059,9 (989,4) MSEK, en tillväxt med sju procent.
 • EBITA uppgick till 67,5 (65,7) MSEK, en EBITA-marginal på 6,4 (6,6) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,1 (48,7) MSEK, en rörelsemarginal på 4,9 (4,9) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 51,2 (42,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,13 (1,81) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 25,21 (25,40 per 2009-12-31) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,4 (65,5) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2010

 • Förvärv av Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 59 procent av aktierna i Kartena AB.
 • Ramavtal för e-tjänster tecknat med Kammarkollegiet för kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Genombrott för produkten iipaxTM på den norska marknaden.
 •  Avtal tecknat om IT-lösning för utformningen av Nya Karolinska universitetssjukhuset.
 •  Över 100 000 TVC-licenser installerade i USA.
 • Dick Hasselström ny styrelseledamot.
 •  Styrelsen har beslutat att genomföra återköp och överlåtelser av egna aktier.
 • Nyemission genomförd i samband med företagsförvärv.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy. Årlig tillväxt på minst 20 procent och en EBITA-marginal om minst 10 procent. Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Koncernchefens kommentar

Kraftig tillväxt och förbättrad lönsamhet

Vi avslutade 2010 med en tillväxt på 28 procent för fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA resultatet förbättrades med 42 procent.

Jämfört med 2009 har vi ökat licens- och underhållsintäkterna. Vi har genom egen utveckling och via förvärv ökat andelen egna applikationer och produkter i de lösningar som vi erbjuder. Detta har stärkt vårt erbjudande inom de nischer där vi är verksamma.

Vi är den största och ledande leverantören av IT-lösningar för produktutveckling på den nordiska marknaden. Våra lösningar effektiviserar formgivning, konstruktion, beräkningar och visualisering samt hantering av produktinformation. Vi är också en av Sveriges största leverantörer av ärendehanterings- och publiceringslösningar. Detta inkluderar ärendehanteringslösningar för offentlig sektor, ett branschöverskridande webb-erbjudande och ett stort kunnande inom geografiska IT-system.

Förvärv är en viktig del av Addnodes tillväxtstrategi. Under 2010 har vi genomfört ett flertal förvärv i Sverige, Finland och Danmark.  De förvärvade bolagen har tillfört en årsomsättning på cirka 310 MSEK och liknar Addnode både vad gäller affärsinriktning och företagskultur. Utöver kompletteringsförvärv inom befintliga nischer letar vi aktivt efter verksamheter där kunskap om kundernas verksamhet och processer gör erbjudandet unikt och mer kostnadseffektivt än generella IT-lösningar.

Mot bakgrund av koncernens finansiella ställning och resultatkraft har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att behålla utdelningen på 1,50 kronor per aktie.

Addnode står stabilt inför 2011. Vi fortsätter att skapa mervärde för kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter genom lönsam tillväxt.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2011 klockan 08.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post