Årsstämma 2015

06 maj 2015

Addnode Group Aktiebolag (publ) har kallat till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker från klockan 17.30.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.addnodegroup.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan ska göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella medföljande biträden (högst två). Företräds aktieägaren genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Stockholm i mars 2015

Styrelsen

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnode Groups styrelseordförande på adress:

Addnode Group AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnode Groups valberedning kan göra det via e-post till: wilhelm.arnor@decerno.se eller med brev till adressen:

Addnode Group AB
Att: Valberedningen
Hudiksvallsgatan 4B
113 30 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast den 15 mars 2015.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post:info@addnodegroup.com

Dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 april 2015. Dels har anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 29 april 2015 under adress Addnode Group Aktiebolag, ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller per e-post till lena.ottesen@addnodegroup.com