Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2023

28 april 2023, 08:30 CEST Regulatorisk

KRAFTIG TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD EBITA
»Addnode Group inledde 2023 starkt med en kraftig tillväxt och förbättrad EBITA. Efterfrågan är god på de flesta av våra marknader. Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 972 MSEK och den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 19 procent.«
Johan Andersson
Vd och koncernchef

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI–MARS 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 972 (1 326) MSEK, varav 22 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 19 procent.
 • EBITA ökade till 202 (180) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 10,2 (13,6) procent. I EBITA föregående år ingick en realisationsvinst om 24 MSEK vid avyttring av fastighet. Exklusive fastighetsförsäljning hade EBITA föregående år uppgått till 156 MSEK med en justerad EBITA-marginal om 11,8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 149 (134) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 (10,1) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 104 (106) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,78 (0,79) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 269 (242) MSEK.
 • Förvärv av svenska FAST2 Affärssystem med en nettoomsättning på cirka 80 MSEK.
 • Förvärv av Key Performance med en nettoomsättning på cirka 25 MSEK och verksamhet i USA och Sverige.
 • Addnode Group flyttades upp till Large Cap segmentet på Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen beslutade att justera utdelningspolicyn till 30-50% av koncernens resultat efter skatt.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Addnode Groups CFO meddelade att hon kommer att lämna sin roll senast i oktober 2023. Rekrytering av ersättare pågår.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post