DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI — 30 JUNI 2023

14 juli 2023, 10:30 CEST Regulatorisk

SVAGARE RESULTAT ÄN FÖREGÅENDE ÅR. FÖRVÄRV STÄRKER POSITIONEN I USA.
“I andra kvartalet 2023 uppgick EBITA till 110 (154) MSEK. Det svagare resultatet berodde främst på lägre nettoomsättning i division Design Management och omstruktureringsåtgärder för att öka lönsamheten i division Product Lifecycle Management. Division Process Management levererade ett något bättre resultat än föregående år.”
Johan Andersson
Vd och koncernchef

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL–JUNI 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 554 (1 489) MSEK, varav 1 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -3 procent.
 • EBITA minskade till 110 (154) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,1 (10,3) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 10 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 120 (154) och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,7 (10,3) procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 56 (101) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 3,6 (6,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 34 (70) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,52) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 (122) MSEK.
 • I juni 2023 tecknades avtal om att förvärva Team D3 i USA med en nettoomsättning om cirka 1 300 MSEK. Förvärvet slutfördes i början av juli 2023.
 • Kreditramen utökades med 1 000 MSEK till totalt 2 600 MSEK. Revolverande kreditfacilitet på 1 600 MSEK förlängdes med ett år till juni 2026.
 • Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 180 000 B-aktier.
 • Petra Ålund valdes till ny styrelseledamot på årsstämman den 4 maj 2023.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post