Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

24 april 2020, 08:30 CEST Regulatorisk

MYCKET STARK INLEDNING PÅ ETT UTMANANDE ÅR

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 1 234 (858) MSEK, en tillväxt med 44 procent varav 10 procent organiskt.

  Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 9 procent.

 • EBITA ökade till 108 (82) MSEK, en EBITA-marginal på 8,8 (9,6) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 77 (56) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2 (6,5) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 57 (15) MSEK. Föregående års resultat belastades med omvärderingar av

  villkorade köpeskillingar om 24 MSEK.

 • Resultatet per aktie ökade till 1,71 (0,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 276 (226) MSEK.

 • Strategiskt förvärv av brittiska Excitech med 50 MGBP i nettoomsättning.

 • Utökad förvärvskreditfacilitet med 250 MSEK.
 • Lotta Jarleryd utsedd till CFO för Addnode Group.
 • Osäkerhet kring covid-19 pandemins utveckling medförde tillbakadraget utdelningsförslag.
 • Åtgärder har inletts för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden orsakade av coronakrisen.

 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08:30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post