Årsstämma 2007

26 april 2007

Vid årsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ.) den 26 april 2007 fattades följande beslut.

Resultat, VD:s anförande

VD Bo Strandberg presenterade koncernens verksamhet och resultat för år 2006. Koncernens nettoomsättning och resultat ökade kraftigt under 2006. Nettoomsättningen uppgick till 766,1 MSEK och resultat efter skatt uppgick till 104,2 MSEK. I sitt anförande redogjorde Bo Strandberg för försäljningen av affärsområde Financial och förvärvet av Ida Infront som bildat basen för det nya affärsområdet Process Management.

Fastställande och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 74 012 347 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 36 915 029 kr balanseras i ny räkning.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Per Hallerby, Anna-Lena Axberger, Lars Save, Christer Härkönen och Håkan Sehlstedt samt nyvaldes Ylva Berg. Bolagsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om högst 700.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande, och med 100.000 kronor till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011, varvid den auktoriserade revisorn Hans Jönsson avses förbli huvudansvarig för revisionen tills vidare. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt av VD godkänd räkning.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende nyemission och emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 000 000 SEK genom utgivande av sammanlagt högst 2 500 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission eller emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av affärsledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Vidare skall den rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer. Utvärdering av den individuella prestationen sker löpande. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedning

Vid årsstämman beslutades att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2007, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed. Valberedningen utser en ordförande inom sig som inte skall vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Övrigt

Årsredovisning för år 2006 finns tillgänglig på www.addnode.com. Den kan också rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 221 eller via e-post till lena.ottesen@addnode.com.

För mer information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef AddNode AB
Tel: +46 733 772 430; e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, IR-ansvarig AddNode
Tel: +46 70 420 58 31; e-mail: johan.andersson@addnode.com