Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

21 juli 2021, 10:30 CEST Regulatorisk

TILLVÄXT, KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH GYNNSAMMARE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 002 (846) MSEK, varav 13 procent organiskt.
 • Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 14 procent.
 • EBITA ökade till 98 (56) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 9,8 (6,6) procent. Föregående år belastades EBITA med omstruktureringskostnader om 20 MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader hade uppgått till 98 (76) MSEK, en justerad EBITA-marginal på 9,8 (9,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 59 (24) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (2,8) procent.
 • Periodens resultat ökade till 40 (14) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,19 (0,42) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 51 (188) MSEK.
 • Emission av 204 802 B-aktier i samband med tillträdet av S-GROUP Solutions AB.
 • Förvärv av Elpool i Umeå AB med en nettoomsättning på cirka 6 MSEK 2019/20.
 • Förvärv av irländska Procad Limited med en nettoomsättning på cirka 50 MSEK under 2020.
 • Utökad revolverande kreditfacilitet med 500 MSEK till totalt 1 600 MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post