Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

23 oktober 2020, 08:30 CEST Regulatorisk

STARKT RESULTAT I RÅDANDE MARKNAD

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 806 (779) MSEK, varav -10 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -7 procent.
 • EBITA ökade till 84 (71) MSEK, en EBITA-marginal på 10,4 (9,1) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 8 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 92 (71) MSEK, en justerad EBITA-marginal på 11,4 (9,1) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 52 (43) MSEK, en rörelsemarginal på 6,5 (5,5) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 37 (31) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,11 (0,93) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -66 (32) MSEK.
 • Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator med 16 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 08:30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post