Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2022

29 april 2022, 08:30 CEST Regulatorisk

STARK INLEDNING PÅ ÅRET OCH STRATEGISKT FÖRVÄRV I USA

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 1 326 (1 036) MSEK, varav 11 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
 • EBITA ökade till 180 (107) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 13,6 (10,3) procent. EBITA justerat för realisationsvinst om 24 MSEK vid avyttring av fastighet ökade till 156 (107) MSEK, en justerad EBITA-marginal om 11,8 (10,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 134 (73) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 10,1 (7,0) procent.
 • Periodens resultat ökade till 106 (54) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 3,17 (1,62) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 242 (150) MSEK.
 • Förvärv av brittiska Claytex Services Limited med en nettoomsättning om 25 MSEK.
 • Förvärv av tyska DESYS GmbH med en nettoomsättning om cirka 170 MSEK.
 • Förvärv av Microdesk med en nettoomsättning om 110 MUSD (cirka 1 000 MSEK) och med verksamhet i USA och Storbritannien.
 • Styrelsen föreslår en aktiesplit om 4:1.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post