Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2013

25 april 2013, 11:00 CEST
Ökad nettoomsättning och starkt kassaflöde

Första kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 370,7 (358,9) MSEK, en tillväxt med 3 procent.
 • EBITA uppgick till 28,6 (36,9) MSEK, en EBITA-marginal på 7,7 (10,3) procent.1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,3 (32,4) MSEK, en rörelsemarginal på 6,3 (9,0) procent.1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,1 (23,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,64 (0,81) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45,6 (37,6) MSEK.

1) Exklusive kostnad för omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

 • Förvärv av Abou, marknadsledande inom e-tjänster för kommuner.
 • Exklusivt samarbetsavtal med ÅF avseende programvaror och tjänster.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 11.00.

Koncernchefens kommentar

En marknadssituation vi lärt oss att hantera
Vi lägger ett kvartal bakom oss som påverkats av den finansiella krisen i Europa. Det är en verklighet och en marknadssituation som vi lärt oss att hantera och göra affärer i. Våra nischade erbjudanden är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder och vår affärsmodell, med en stor andel återkommande intäkter i form av support- och underhållsavtal, är en trygghet i tider som dessa.

Jämfört med motsvarande period föregående år har nettoomsättningen och resultatet inom Addnode Group haft en blandad utveckling. Affärsområde Design Management har haft en stark tillväxt med 14 procent och ett resultat på samma nivå som motsvarande period föregående år. Såväl Sverige, Norge som Finland har bidragit till tillväxten i affärsområdet och vi har tagit flera affärer som bekräftar vår starka marknadsposition. Affärsområde PLM, som avslutade förra året mycket starkt, har påverkats av längre beslutsprocesser hos kunderna för igångsättande av nya större projekt. Det har påverkat försäljningen och resultatet, men marknaden finns där. Affärsområde Process Management har tagit flera nya order i offentlig sektor och levererar ännu ett stabilt kvartal med resultat på en hög nivå. I affärsområde Content Management har resultatet påverkats av en lägre efterfrågan samt att en kund valt att själv överta ett större driftsuppdrag.

Digital e-förvaltning inom offentlig sektor
Under första kvartalet har vi förvärvat Abou, som har utvecklat en e-tjänstplattform med över 200 e-tjänster. Förvärvet tar oss närmare invånarna i kommunerna samt ger oss kompetens och tillgång till en plattform för att skapa e-tjänster som vi idag saknar inom koncernen. Abou är en viktig del i vår vision i att skapa en helt digital e-förvaltning inom offentlig sektor.

Stark balansräkning och goda kassaflöden
Vår affärsmodell, med en stor andel support- och underhållsavtal, är en stabil grund när vi kliver in i ett nytt år. Med en stark balansräkning och goda kassaflöden har vi stor handlingsfrihet att flytta fram våra positioner när tillfälle ges.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post