Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

29 oktober 2021, 08:30 CEST Regulatorisk

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH STÄRKT EBITA-MARGINAL

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 925 (806) MSEK, varav 8 procent organiskt.
 • Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
 • EBITA ökade till 108 (84) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 11,7 (10,4) procent. Föregående år belastades EBITA med omstruktureringskostnader om 8 MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till 67 (52) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 7,2 (6,5) procent.
 • Periodens resultat ökade till 49 (37) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,46 (1,11) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 (-66) MSEK.
 • Förvärv av polska Budsoft Sp.z.o.o med en nettoomsättning om 20 MSEK.
 • Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna B-aktier.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post