Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2013

19 juli 2013, 11:15 CEST
Tillväxt och strategiskt förvärv i Norge

Andra kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 337,9 (320,1) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
 • EBITA uppgick till 19,5 (22,3) MSEK, en EBITA-marginal på 5,8 (7,0) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,9 (17,4) MSEK, en rörelsemarginal på 4,1 (5,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (13,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 (0,48) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,2 (22,0) MSEK.

Januari – juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 708,6 (679,0) MSEK, en tillväxt med 4 procent.
 • EBITA uppgick till 48,1 (59,2) MSEK, en EBITA-marginal på 6,8 (8,7) procent. 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,2 (49,8) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (7,3) procent. 1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,0 (36,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,99 (1,29) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,8 (59,6) MSEK.

1)       Exklusive kostnad för omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-1,9) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

 • Ramavtal för e-arkiv till Sveriges alla kommuner och landsting.
 • Förvärv av Basepoint Kajaani Oy stärker positionen på finska infrastrukturmarknaden.
 • Omfattande order från ÅF avseende programvaror och tjänster.
 • Ny tf chef för affärsområde Content Management.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av Joint Collaboration AS, ett norskt programvaruföretag med en omsättning på cirka 135 MSEK.
 • Order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 klockan 11.00.

Koncernchefens kommentar

Ökade intäkter från programvaror samt support- och underhållsavtal

Addnode Group växte med 6 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Programvaruintäkterna och de återkommande intäkterna från support- och underhållsavtal fortsätter att öka samtidigt som tjänsteintäkterna minskade något.
Affärsområdena Product Lifecycle Management (PLM) och Process Management har en stark tillväxt med förbättrat resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Affärsområde Design Management växer under andra kvartalet, men rörelsemarginalen är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen för affärsområde Content Management är otillfredsställande. Erbjudandet inom webb, intranät och e-handel har tappat omsättning och resultat medan system och lösningar för talsvar växer med god lönsamhet. Vi har tillsatt en ny tillförordnad affärsområdeschef med fokus att återställa lönsamheten i affärsområde Content Management. 

Strategiskt förvärv i Norge ökar SaaS-erbjudandet

Efter periodens utgång har vi tecknat avtal om förvärv av programvaruföretaget Joint Collaboration AS. Joint Collaboration är Norges största leverantör av projekt- och samarbetslösningar till olje-, gas- och byggindustrin. Addnode Group är sedan tidigare en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden. Med förvärvet får vi ett ännu starkare erbjudande till dessa kunder, ökad kompetens och möjlighet till synergieffekter samt stärker koncernen på den norska marknaden. Avsikten är att Joint Collaboration skall ingå i affärsområde Design Management.
Joint Collaboration har utvecklat två webbaserade samarbetsverktyg; Joint ProsjektHotell och Joint UniZone. Båda lösningarna är SaaS-hyreslösningar för interaktion mellan ett företag och dess externa kunder och leverantörer under projekttiden. Joint Collaborations lösningar har över 45 000 användare från kunder som Statoil, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Lyse, Oslo 2022, Forsvarsbygg, Hoegh, M7 Offshore, Hæhre Entreprenør och många fler. Utöver sina SaaS-hyreslösningar återförsäljer Joint Collaboration EMC mjukvara med hosting- och supporttjänster.
För tolvmånadersperioden april 2012 – mars 2013 uppgick Joint Collaborations nettoomsättning till 120 MNOK och EBITA-resultatet till 23 MNOK. Bolaget har drygt 50 medarbetare. Förvärvet kommer att öka Addnode Groups återkommande intäkter och förväntas öka vinsten per aktie från och med beräknad tillträdesdag den 30 augusti 2013.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post