Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

19 juli 2012, 12:12 CEST
Ökade EBITA-marginaler i samtliga affärsområden

Andra kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 320,1 (314,5) MSEK.
 • EBITA1)ökade till 22,3 (18,8) MSEK, en EBITA-marginal på 7,0 (6,0) procent.
 • Rörelseresultatet1)ökade till 17,4 (14,4) MSEK, en rörelsemarginal på 5,4 (4,6) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,6 (14,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 (0,49) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,0 (20,9) MSEK.

Januari – juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 679,0 (651,2) MSEK.
 • EBITA1,2)ökade till 59,2 (48,1) MSEK, en EBITA-marginal på 8,7 (7,4) procent.
 • Rörelseresultatet1,2)ökade till 49,8 (39,2) MSEK, en rörelsemarginal på 7,3 (6,0) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,6 (35,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,29 (1,25) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 59,6 (86,1) MSEK.

1)     Exklusive utdelning på 0,0 (0,9) MSEK från avyttrat intressebolag.
2)     Exklusive kostnad på 1,9 (0,0) MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

 • Förvärv av Cad Teknikk AS med en nettoomsättning på cirka 40 MSEK.
 • Order från TUI Nordic/Fritidsresor på PLM-lösning för att skapa ett bättre reseerbjudande.
 • Order från Statens musikverk för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av Voice Provider med en nettoomsättning på 26 MSEK.

Koncernchefens kommentar

I ett affärsklimat som kännetecknas av oro från flera håll fortsätter Addnode att göra bra affärer. Våra nischade erbjudanden ligger rätt i tiden och är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder. Vi arbetar inom väl valda områden och marknader. Vår mix av privata och offentliga kunder skapar bra förutsättningar för stabilitet även i lite mer oroliga tider.

Både nettoomsättningen och EBITA-marginalen ökade under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Allt fler kunder efterfrågar helhetslösningar som en komplett tjänst. Dessa affärer ger tillsammans med våra redan starka repetitiva support- och underhållsintäkter en bra och stabil intäkt som kommer att öka över tiden. Med en generellt bra tjänsteförsäljning genererade vi ett förbättrat resultat under andra kvartalet.

Addnode är en förvärvsintensiv verksamhet och vi har under 2012 genomfört tre kompletterande förvärv. Förvärvet av Voice Provider, med specialister inom kundservice, kanalstrategier, språkteknologi, dialogdesign och systemutveckling, innebär att affärsområde Content Managements befintliga verksamhet inom talsvarslösningar kompletteras och förstärks med ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 klockan 11.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post