Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

03 februari 2012, 08:00 CET
Stark avslutning på 2011 med högsta nettoomsättningen och rörelseresultatet för ett enskilt kvartal. Vinst per aktie för 2011 ökar med 75% till 3,73 (2,13) SEK och styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,25 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 373,5 (342,1) MSEK, en tillväxt med 9 procent.
 • EBITA* ökade till 48,3 (36,3) MSEK, en EBITA-marginal på 12,9 (10,6) procent.
 • Rörelseresultatet1) ökade till 44,0 (32,5) MSEK, en rörelsemarginal på 11,8 (9,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 31,2 (33,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,10 (1,33) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54,1 (54,7) MSEK.

* Exklusive kostnad på 6,0 MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Januari – december 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 300,4 (1 059,9) MSEK, en tillväxt med 23 procent.
 • EBITA* ökade till 122,9 (67,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,5 (6,4) procent.
 • Rörelseresultatet2) ökade till 105,2 (52,1) MSEK, en rörelsemarginal på 8,1 (4,9) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 105,9 (51,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 3,73 (2,13) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 27,42 (25,21) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 143,9 (68,4) MSEK.

* Exklusive reavinst på 20,4 MSEK och kostnad på 6,0 MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2011

 • Förvärv av GeoSpatial Solutions Sweden (GeoSol) stärker erbjudandet till infrastrukturmarknaden.
 • Addnodes två största ägare har förvärvat ytterligare A-aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår en utdelning med 2,25 (1,50) SEK per aktie.
 • Avtal tecknat om helhetsansvar för driften av Regeringskansliets webbplatser.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2012 klockan 08.00.

Koncernchefens kommentar
Högsta nettoomsättningen och resultatet för ett enskilt kvartal

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 9 procent till 373,5 (342,1) MSEK. I lokala valutor var tillväxten 10 procent. EBITA exklusive redovisad kostnad om -6,0 MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar uppgick till 48,3 (36,3) MSEK, en EBITA-marginal på 12,9 (10,6) procent.

Samtliga affärsområden bidrog till att Addnode i det fjärde kvartalet skapade den högsta nettoomsättningen och det högsta rörelseresultatet någonsin i ett enskilt kvartal. Utfallet är ett resultat av ett starkare och bredare erbjudande, ökad effektivitet i vår leveransorganisation samt förvärv och integration av högpresterande verksamheter.

Samtliga affärsområden har förbättrat sina rörelseresultat under 2011. Inom Design Management och Product Lifecyle Management skapar vi stora och tydliga mervärden för alla som utvecklar nya produkter och lösningar, vilket resulterat i högre marginaler. Vårt offentliga erbjudande har utvecklats väl och vi ser viktiga synergier mellan Process Management och Content Management. Ramavtalet för e-förvaltningsstödjande tjänster och det treåriga avtalet med Regeringskansliet för webbplatserna www.regeringen.seoch www.sweden.gov.seär tydliga exempel på detta.

Hur den finansiella oron påverkar kunderna och därmed Addnode under 2012 återstår att se. Av våra intäkter kommer cirka 30 procent från offentlig sektor och cirka 70 procent från privat sektor. Vår affärsmodell innebär att vi har en stor andel återkommande intäkter. Verksamhetsåret 2011 ökade intäkterna från support- och underhållsavtal med 30 procent till 482 MSEK. De IT-lösningar vi tillhandahåller är ofta kritiska för våra kunders verksamhet. Detta innebär att vi stödjer våra kunder både i goda och tuffare tider. Kunderna använder lösningarna för att designa nya produkter och korta ledtider samt öka försäljningen och effektiviteten i verksamheten.

En god och över tiden stigande utdelning är viktig för våra aktieägare. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 2,25 SEK per aktie. Addnode har en obelånad balansräkning. Efter föreslagen utdelning är styrelsens och min bedömning att vi kommer ha finansiella resurser för att finansiera en tillväxt enligt våra finansiella mål.

Våra medarbetare är den viktigaste tillgången i de lösningar vi levererar till våra kunder. Jag vill ta tillfället i akt och tacka för alla de insatser under året som inneburit att vi kunnat serva våra kunder med innovativa lösningar i en orolig omvärld.

Addnode är ett bolag med stor erfarenhet av att växa genom förvärv av kompletterande verksamheter. Vi diskuterar löpande med ett antal förvärvskandidater och är 2012 redo att öka förvärvstakten. Mot bakgrund av min tro på Addnode har jag under senaste kvartalet ökat det egna aktieinnehavet i bolaget.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post