Addnode Group: Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2019

26 april 2019, 08:30 CEST Regulatorisk

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 858 (737) MSEK, en tillväxt med 16 procent varav åtta procent organiskt. Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till fem procent.

 • EBITA ökade till 82 (66) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6 (9,0) procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 56 (44) MSEK, en rörelsemarginal på 6,5 (6,0) procent.

 • Resultatet efter skatt minskade till 15 (29) MSEK. Exklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar med -24 (-) MSEK ökade resultatet efter skatt till 39 (29) MSEK.

 • Resultatet per aktie minskade till 0,45 (0,95) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 226 (205) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av programvarubolaget IntraPhone Solutions.

 • Förvärv av franska Dassault Systèmes-partnern KPASS IT.

 • Förvärv av brittisk Autodesk-verksamhet.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, klockan 08:30 den 26 april 2019.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post