Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

17 juli 2020, 10:30 CEST Regulatorisk

GOD KOSTNADSKONTROLL, STABILT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 2% till 846 (864) MSEK, varav -13 procent organiskt.
 • EBITA minskade till 56 (74) MSEK, en EBITA-marginal på 6,6 (8,6) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på 20 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 76 (74), en justerad EBITA marginal på 9,0 (8,6) procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 24 (46) MSEK, en rörelsemarginal på 2,8 (5,3) procent.
 • Resultatet efter skatt minskade till 14 (33) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade till 0,42 (0,99) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 188 (-20) MSEK.
 • Kristina Willgård utsågs till ny styrelseledamot på årsstämman den 7 maj 2020.
 • Förvärvet av Excitech slutfördes i juni 2020.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator med 16 MSEK i nettoomsättning.

 

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 10:30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post